شرح وظایف
نمونه وظایف و مسئولیتها:
 - یکپارچه سازی سیاســتهای فضای مجازی در حوزه ســخت افزاری و نرم افزاری و متناسب سازی آن با سیاستهای دولت الکترونیک
- مطالعــه و تحقیق و تهیــه گزارش در زمینه هــای فن آوری ســخت افزاری و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای سطح کیفی سخت افزارهای مرکز
- انجام بررســیهای راهبردی در زمینه طرحهای جامــع انفورماتیک و ارائه نتایج به مقامهای بالاتر
- تهیه و تدوین P F R و مشــخصات فنی تجهیزات سخت افزاری موردنیاز به منظور برگزاری مناقصات خرید، تأمین ســخت افزار و نظارت و ارزیابی فنی شرکت کنندگان در مناقصه
- برآورد، تهیه و تنظیم فهرســت فنی قطعات موردنیاز به منظور تأمین و پشــتیبانی سخت افزارهای موجود و انطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی موردنظر
- بهینه سازی، به روزرسانی و جمع نمودن رایانه ها برحسب نیاز مرکز
- ایجاد هماهنگی منطقی و اصولی با واحدهای دانشــگاهی وزارت و سایر سازمانها و نهادهای مرتبط
-نظارت و همکاری بر انجام خدمات ســخت افزاری شــبکه و ارتباطات در سراســر دانشگاه
- تهیه فرم تکفاب و نظارت فنی بر خرید سخت افزارها در دانشگاه
- نظارت بر قراردادهای سخت افزاری و نحوه اجرای آنها
- تهیه، تدوین و نظارت بر قراردادها، اســتعلام ها، خریدهای مرتبط با سخت افزارهای دیجیتال و خدمات پشتیبانی و نرم افزارهای مرتبط با حوزه سخت افزاری
- همکاری با کارشناســان شــبکه و نرم افزار در زمینه نصب، راه اندازی و پشــتیبانی تجهیزات موردنیاز
- مشــارکت در سمینارهای تخصصی و ارائه نتایج حاصل از تحقیقات و پیشرفتهای علمی و فنی مربوط به فنآوری اطلاعات
- نصب و راه اندازی، نگهداری پشتیبانی و عیبیابی سخت افزاری رایانه ها و دستگاههای جانبی
- نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش تواناییهای سخت افزاری و راه اندازی آنها
- نظارت بر روند کلیه خرید تجهیزات رایانه ای
- مشاوره در جهت رفع اشــکالات و عیوب سخت افزاری اعلام شده از طرف واحدها و تعویض قطعات معیوب
- برقراری امنیت در بستر سخت افزاری رایانه ای و شبکه ای
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/08
تعداد بازدید:
144
Powered by DorsaPortal