شرح وظایف
نمونه وظایف و مسئولیتها:
-    یکپارچه ســازی سیاســتهای فضای مجــازی در حــوزه شــبکه های رایانه ای و متناسب سازی آن با سیاستهای دولت الکترونیک
-    مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه شــبکه ارتباطی و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور ارتقای سطح کیفی سخت افزارهای مرکز
-    مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفتهای علمی و فنی فنآوری اطلاعات و ارائه نظرات مشورتی به مقامهای مافوق
-    امکان سنجی و طراحی نقشه شبکه های رایانه های موردنیاز با توجه به تعداد کاربران، حجم داده و نقاط اتصال
-    انجام بررســیهای راهبردی در زمینه طرحهای جامــع انفورماتیک و ارائه نتایج به مقامهای بالاتر
-    برنامه ریزی جهت شــناخت کافــی از تجهیزات دیجیتال مرکــز به منظور نصب و راه اندازی، عیب یابی و پشتیبانی شبکه ارتباطی
-    برنامه ریزی جهت توسعه و ارتقاء بستر ســخت افزاری و شبکه دانشگاه در بازه های زمانی معین شده و پیگیری اجرای آن. برنامه ریزی و استفاده از تکنولوژیهای جدید
-    به منظور افزایش کارایی شبکه تحت
-    کنترل یا بررسی و افزایش قابلیتهای آن برای استفاده کاربران
-    تهیه برنامه های زمانبندی برای تعمیر و نگهداری شبکه
-    ایجــاد هماهنگی منطقی و اصولی با واحدهای دانشــگاهی وزارت و ســایر سازمانها و نهادهای مرتبط
-    تقویت روابط بین واحدهای صفی و ستادی
-    تجزیه وتحلیل، طراحی و پیاده سازی شبکه بر اساس نیاز مرکز
-    نظارت بر قراردادهای شبکه رایانه ای و نحوه اجرای آنها
-    نظارت و مدیریت روزانه بر نحوه استفاده از شبکه
-    کنتــرل و مدیریت کاربران شــبکه و تعریف ســطوح دسترســی هر یک از ایستگاههای کاری
-    طراحی و پیکربندی سخت افزار شبکه و نظارت بر اجرای آن
-    اجرای عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه های داخلی
-    نصب و راه اندازی ایستگاههای کاری و تنظیمات مربوط
-    انجام عملیات پشــتیبان گیری از پایگاههای اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوط با رایانه خادم
-    تنظیم گزارشهای ادواری از وضعیت شبکه و عملیات کاربران
-    راه اندازی نرم افزارها و ســخت افزارهای جدید به منظور راه اندازی شبکه و یا ارتقاء عملکرد و کارایی آن
-    ایجاد حسابهای کاربری، تعیین حیطه دسترسی و کلمه عبور برای کاربرانی که در محیط شبکه از امکانات آن استفاده میکنند
-    به روز نگهداری سیستمها متناسب با آخرین پیشرفتها و تکنولوژی
-    بــرآورد، تهیه و تنظیم فهرســت فنــی قطعات موردنیاز به منظور پشــتیبانی سخت افزارهای موجود و انطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی موردنظر
-    پویا نمودن سیستم اطلاع رسانی صحیح و مناسب مرتبط با ارباب رجوع
-    برقراری ارتباط مؤثر با واحدهای دانشــگاهی، وزارت و ســایر ســازمانها و نهادهای مرتبط.
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/08
تعداد بازدید:
190
Powered by DorsaPortal