شرح وظایف

 • نظارت بر نرم افزارهای نصب شده در دانشکده به منظور پشتیبانی لازم با استفاده از توانمندی های دانشکده و شرکت های نرم افزاری
 • برگزاری و پیگیری و نظارت بر قراردادهای نرم افزاری
 • نظارت بر کنترل امنیت نرم افزارها و همچنین استانداردهای تولید آنها
 •  مدیریت اتوماسیون اداری
 •  سیاست گذاری و پشتیبانی فنی از وب سایت های دانشکده
 • تهیه و تدوین و هماهنگی برنامه های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح حوزه های مربوط
 • سیاســتگذاری درخصوص آگاه ســازی کارکنان از فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی و آمــوزش مبانی و اصول کاربــری نرم افزاری در فضای مجازی
 • بررسی و شناسایی فناوری های نوین حوزه نرم افزار مرتبط با حوزه کاری دانشکده و ارائه پیشنهاد جهت استفاده از آنها در مجموعه
 • برنامه ریزی و پیاده سازی سیاستهای نظام دولت الکترونیک
 • همکاری و مشــارکت در بهنگام سازی، توسعه و تقویت نرم افزارهای اطلاعاتی و عملیاتی
 • تهیــه و تدوین مســتندات و راهنمــای موردنیاز کاربران، راهبــران و مدیران سیستمهای نرم افزاری در مجموعه
 • همــکاری در تهیــه و تدویــن RFP به منظور برگزاری مناقصــات مرتبط با ساختارهای نرم افزاری و نظارت و ارزیابی فنی شرکت کنندگان در مناقصه
 • ارائه خدمات پشــتیبانی سیســتمهای مکانیــزه موجــود در مجموعه (نظیر سیستمهای مالی، حضور و غیاب، نرم افزارهای پرسنلی و...)
 • سرکشی و بازدید از واحدها و بخشهای تحت پوشش و پیگیری رفع موانع و مشکلات نرم افزاری موجود

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/14
تعداد بازدید:
168
Powered by DorsaPortal