۱۴۰۲ شنبه ۱۳ خرداد
طرح دروسی
 نام درس
 تعداد واحد
 واحد نظری
 واحد عملی
 طرح درس
 نام مدرس
 بیوشیمی 2 2 - مشاهده دکتر علیرضا نورآذریان
 برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر
 2 2 - مشاهده دکتر هادی یوسفی- دکتر حبیبه متین
 اصول و کلیات خدمات بهداشتی
 2 2 - مشاهده دکتر مبین سخنور
 اصول مدیریت در خدمات بهداشتی
 2 2 - مشاهده  دکتر مبین سخنور
 مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی
 2 2 - مشاهده  دکتر مبین سخنور
 ارزیابی محیط زیست
 1 1 - مشاهده دکتر محمد آقانژاد
 بهداشت مسکن
 1 1 - مشاهده  دکتر محمد آقانژاد
 قوانین زیست محیطی
 1 1 - مشاهده  دکتر محمد آقانژاد
 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری
 1.5 1.5 - مشاهده  دکتر محمد آقانژاد
 بهداشت مواد غذایی
 2 2 - مشاهده  دکتر محمد آقانژاد
 تصفیه آب
2 2 1 مشاهده دکتر امیر شیخ محمدی
 شیمی محیط
2
 1 1 مشاهده دکتر امیر شیخ محمدی
 مکانیک سیالات
 2 2 - مشاهده دکتر امیر شیخ محمدی
 مدیریت کیفیت آب
 2 2 - مشاهدهدکتر اسرافیل عسگری
 اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل
 2 2 - مشاهدهدکتر اسرافیل عسگری
 هیدرولوژی آب های سطحی و زیر زمینی
 2 2 - مشاهدهدکتر اسرافیل عسگری
 اصول اپیدمیولوژی
 2 2 - مشاهده دکتر رحیم شرفخانی
 پاتولوژی جغرافیای ایران
 2 2 - مشاهده دکتر رحیم شرفخانی
 روش تحقیق در سیستم های بهداشتی
 2 2 - مشاهده دکتر رحیم شرفخانی
 اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران
 2 2 - مشاهده دکتر رحیم شرفخانی
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/29
تعداد بازدید:
380
Powered by DorsaPortal