۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۸ خرداد
آئین نامه ها و فرم ها و هزینه ها
طرح ها، قراردادها و هزینه ها
نحوه تعیین و تائید طرح های تحقیقاتی و یا آموزشی
 ماده 1- فقط دانشگاه می تواند با صنعت و دستگاههای اجرایی در خصوص برنامه های آموزشی و یا تحقیقاتی قرارداد منعقد کند.
ماده 2- عناوین و برنامه های معرفی شده به دانشگاه و یا دفتر ارتباط با صنعت از سوی دستگاه اجرایی و یا صنعت پس از بررسی اولیه به دانشکده ها ، گروههای آموزشی و مراکز تحقیقاتی برای تعیین مجری وپیشنهاد پروژه اولیه ارجاع می گردد. در صورت تاثیر شورای پژوهشی و یا آموزشی بر اجرای برنامه پژوهشی و یا آموزشی نسبت به مراحل بعد و عقد قرارداد اقدام خواهد شد.
ماده 3- در مواردی که دستگاه اجرایی یا صنعت ، با مجری یا مجریان توافق اولیه نموده و یا اعضای هیات علمی پیشنهادات خود را ارائه و دستگاههای اجرایی و یا صنعت آن را انتخاب می نماید، پیشنهاد مورد نظر که ابتدا توسط مجری تکمیل می گردد، از طریق دانشکده به معاوت پژوهشی منعکس و سپس به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جهت بررسی های لازم و در صورت لزوم طرح در کمیته پژوهشی ارائه می گردد. در صورت تصویب مراحل انعقاد قرارداد انجام می گردد.
ماده 4- مجری طرح تحقیقاتی باید عضو هیات علمی دانشگاه بوده و حداقل 5 سال سابقه کاری داشته باشد و یا این که مجری مورد تائید شورای پژوهشی دانشگاه باشد.
ماده 5 – امور حقوقی دانشگاه بر مفاد قراردادهای منعقده بین صنعت و دستگاههای اجرایی با دانشگاه نظارت داشته و در صورت تائید قابل انجام است.
ماده 6- کلیه طرح هایی که کارفرما تمایل به همکاری با مجری منتخب خود در دانشگاه را داشته باشد ، از طریق عقد قرارداد با دانشگاه امکان پذیر است و در قرارداد مذکور نام مجری منتخب کارفرما ذکر می گردد.
ماده 7- انعقاد هر گونه قرارداد آموزشی و پژوهشی با صنایع و دستگاههای اجرایی که مستقیما" توسط هیئت علمی صورت می گید تخلف محسوب می شود و تابع مقررات مربوطه است.
ماده 8- دفتر ارتباط باصنعت دانشگاه موظف است هماهنگی های لازم را جهت انجام طرح های پژوهشی در غالب پایان نامه های دانشجویی انجام دهد.
 
تنظیم قراردادها:
 ماده 1- در تنظیم قرارداد فی ما بین دانشگاه و کارفرما مصالح و منافع دانشگاه، رعایت قوانین و بخش نامه ها، جبران خسارت تعهدات کارفرما و مجری، مدت قرارداد، موضوعات قرارداد، کسورات قانونی، پیش بینی حل اختلاف و نکات حقوقی دیگر باید رعایت گردد.
ماده 2- فرم قرارداد ها توسط دفتر ارتباط با صنعت و کارفرما بطور مشترک تهیه و در صورت تائید امورحقوقی دانشگاه ، قابل انعقاد خواهد بود .مرجع تائید مفاد قرارداد امور حقوقی دانشگاه است.
ماده 3- قرارداد باید به امضاء رئیس صنعت و یا دستگاه اجرایی از یک طرف ورئیس دانشگاه از طرف دیگر و یا نماینده تام الاختیار آنها برسد.
ماده 4 دانشگاه با مجریان طرح در دانشگاه قرارداد دیگری منعقد می گردد که در آن وظایف مجری ، نحوه پرداخت حق الزحمه و موارد دیگر بیان شده است.
 
هزینه ها و پرداخت ها
 ماده 1- مبالغ کلیه قراردادهای پژوهشی و آموزشی که با صنعت و یا دستگاه اجرایی منعقد می گردد به یکی از حساب های درآمدی دانشگاه واریز می گردد.
ماده 2- معادل 20 تا 30 درصد هزینه های پرسنلی طرح های آموزشی ویا تحقیقاتی قراردادهای منعقده به عنوان هزینه های بالا سری کسر و مابقی پس ازکسر کسورات قانونی به مجری طرح بر طبق قرارداد منعقده بین دو طرف پرداخت می گردد.
ماده 3- در قراردادهایی که هزینه های طرح در چند مرحله به حساب دانشگاه واریز می گردد دانشگاه موظف است در هر مرحله حق بالاسری خود را برداشت و مابقی را به مجری طرح پرداخت نماید.
ماده 4- بررسی اسناد مالی طرح توسط امور مالی معاونت پژوهشی دانشگاه انجام می گیرد.
ماده 5- دانشگاه موظف است هزینه های بالاسری را در جهت تقویت برنامه های دفتر ارتباط با صنعت و پشتیبانی ازآن اختصاص دهد.
ماده 6- مسئولین دانشکده ها و مراکز پژوهشی دانشگاه موظفند تعرفه کلیه آزمایشات و استفاده از وسایل و تجهیزات را تعیین نمایند بطوری که بالاتر از تعرفه مراکز مشابه نباشد و سپس به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ارائه دهند.
ماده 7- تجهیزات اموالی پس از اجرای طرح جزء اموال دانشکده محسوب و در گروه آموزشی مجری طرح و یا دانشکده باقی می ماند.
ماده 8- دفتر ارتباط با صنعت ناظر بر استفاده از امکانات، وسایل و تجهیزات خواهد بود. به هر حال مسئولیت استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات بر عهده مجری طرح است. هزینه تعمیر و صدمات وارده به وسایل و امکانات به عهده مجری است.
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/10
تعداد بازدید:
549
Powered by DorsaPortal