1402/02/17
واگذاری خدمات دارویی مراکز خدمات جامع سلامت تابعه معاونت بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد خدمات دارویی مراکز خدمات جامع سلامت تابعه معاونت بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان این دانشکده را با برگزاری مزایده واگذار نماید.
متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند.
هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
گروه گسترش شبکه معاونت بهداشت: 044 - 36467021
شماره تماس: 36465260 - 044
داخلی 344
WWW.setadiran.ir
 
تعداد بازدید:
1140
Powered by DorsaPortal