1402/02/05
برگزاری مناقصه نوبت سوم احداث اسکلت مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی قطور شهرستان خوی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد، نوبت سوم احداث اسکلت مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی شهر قطور شهرستان خوی را به شرکت های معتبر ساختمانی که دارای حداقل صلاحیت رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)، به شرح ذیل واگذار نماید متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران)  به آدرس زیر مراجعه نمایند:

www.setadiran.ir

شماره تماس واحد قراردادها : 36465260-044

داخلی 344
هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود
تعداد بازدید:
1179
Powered by DorsaPortal