1402/01/27
برگزاری مزایده نوبت چهارم واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان آیت ا... خویی(ره) شهرستان خوی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی درنظر دارد نوبت چهارم  اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان آیت ا... خویی (ره) شهرستان خوی را از طریق انجام مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی تعیین صلاحیت شده  واگذار نماید.
متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران)  به آ درس زیر مراجعه نمایند. 

www.setadiran.ir

شماره تماس  : 36437702-044

هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
 
تعداد بازدید:
1337
Powered by DorsaPortal