1402/01/22
برگزاری مناقصه نوبت چهارم نگهداری و راهبری تأسیسات ساختمانهای تابعه معاونت بهداشت
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خوی درنظردارد به منظورتوسعه و مشارکت بخش غیردولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به استناد مصوبه 14/46 شورای عالی اداری نسبت به واگذاری نوبت چهارم نگهداری و راهبری تأسیسات ساختمانهای تابعه معاونت بهداشت شامل: ساختمان ستاد معاونت بهداشت،بهورزی، آزمایشگاه ستادی، کلیه مراکز خدمات جامع سلامت، خانه های بهداشت، پایگاه های سلامت و ... شهرستان خوی از طریق انجام مناقصه عمومی به شرکتهای معتبر خدمات فنی که دارای حداقل رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته تاسیسات و تجهیزات می باشند، به شرح ذیل اقدام نماید:
متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند.

www.setadiran.ir

شماره تماس واحد امور قراردادها : 36465260-044

داخلی 344
هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 
تعداد بازدید:
1241
Powered by DorsaPortal