1402/01/20
مزایده واگذاری ارائه خدمات دارویی مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش معاونت بهداشت
معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خوی در نظردارد امورات مربوط به ارائه خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری روستایی تحت پوشش این معاونت را به داروخانه های بخش خصوصی  به استناد قانون برنامه پنجساله چهارم و قانون بودجه سال 1385درخصوص بیمه روستایی و تفاهم نامه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستائیان ، عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر در سال 1402 که با توجه به نسخه22 دستورالعمل اجرایی برنامه بیمه روستایی و پزشکی خانواده وزارت بهداشت ودرمان انتخاب گردیده است و طرفین ملزوم به رعایت کامل مفاد آن هستند ،از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
علاقه مندان جهت شرکت در مزایده مذکور لازم است فایلهای زیر را بعد از دانلود تکمیل نموده و تا ساعت 13 روز پنج شنبه مورخه 24/01/1402 به  حراست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خوی به آدرس میدان شهید فهمیده رو به روی بیمارستان امام خمینی(ره) تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
 
تعداد بازدید:
1583
Powered by DorsaPortal