1401/12/21
برگزاری مناقصه احداث اسکلت ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی قطور شهرستان خوی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد، احداث اسکلت ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی قطور شهرستان خوی را به شرکت های معتبر ساختمانی که دارای حداقل صلاحیت رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)، به شرح ذیل واگذار نماید متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند:


www.setadiran.ir

شماره تماس : 36465260-044

هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 
تعداد بازدید:
1562
Powered by DorsaPortal