1401/12/01
برگزاری مناقصه نوبت دوم نگهداری و راهبری تأسیسات ساختمانهای تابعه معاونت بهداشت
  دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خوی درنظردارد به منظورتوسعه و مشارکت بخش غیردولتی در ارایه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به استناد مصوبه 46/14 شورای عالی اداری نسبت به واگذاری نوبت دوم نگهداری و راهبری تأسیسات ساختمانهای تابعه معاونت بهداشت شامل: ساختمان ستاد معاونت بهداشت،بهورزی، آزمایشگاه ستادی، کلیه مراکز خدمات جامع سلامت، خانه های بهداشت، پایگاه های سلامت و ...  شهرستان خوی از طریق انجام مناقصه عمومی به شرکتهای معتبر خدمات فنی که دارای حداقل رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته تاسیسات و تجهیزات می باشند، به شرح ذیل اقدام نماید:

متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند.

www.setadiran.ir

شماره تماس : 5-36465260-044

هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود. 
تعداد بازدید:
1522
Powered by DorsaPortal