1401/08/25
نوبت دوم واگذاری خرید و توزیع غذاهای بیمارستان امام خمینی (ره) و آیت ا...خویی (ره)

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به استناد مصوبه 46/14 شورای عالی اداری، (نوبت دوم) امور خدمات تغذیه­ ای (خرید و توزیع غذا) بیمارستان های امام خمینی(ره) و آیت ا...خویی (ره) شهرستان خوی را از طریق انجام مناقصه عمومی از شرکتهای تعیین صلاحیت شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی خریداری نماید.

متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران)  به آدرس زیر مراجعه نمایند.

www.setadiran.ir

شماره تماس : 36367504-044

هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
 
تعداد بازدید:
1796
Powered by DorsaPortal