1401/08/25
نوبت سوم واگذاری نگهداشت و راهبری تاسیسات های بیمارستان قمر بنی هاشم و شهید مدنی شهرستان خوی

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود به استناد مصوبه 46/14 شورای عالی اداری نسبت به واگذاری نگهداشت و راهبری تأسیسات های بیمارستان قمر بنی هاشم و بیمارستان شهید مدنی شهرستان خوی را از طریق انجام مناقصه عمومی به شرکتهای معتبر خدمات فنی که دارای حداقل رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته تاسیسات و تجهیزات می باشند، به شرح ذیل اقدام نمایند:

متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند.

www.setadiran.ir

شماره تماس: 36367504-044

هزینه چاپ و نشرآگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 
تعداد بازدید:
1668
Powered by DorsaPortal