1401/02/07
خرید خدمات پرستاری بیمارستانها(نوبت سوم)

 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی در نظر دارد (نوبت سوم) خدمات گروه پرستاری را براساس نفر ساعت در بیمارستانهای آیت ا... خوئی(ره)، امام خمینی (ره)، قمربنی هاشم و شهید مدنی شهرستان خوی را به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال دراین زمینه واگذار نماید.
متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند.
شماره تماس : 36367504-044
هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود
تعداد بازدید:
479
Powered by DorsaPortal