1401/02/07
واگذاری خدمات خودرویی(امور نقلیه)

 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد، واگذاری خدمات خودرویی(امورنقلیه) دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط دارای صلاحیت واگذار نماید.

متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند.

شماره تماس : 36367504-044

هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.


 
تعداد بازدید:
467
Powered by DorsaPortal