۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
سوپروایزر آموزش سلامت
سوپروایزر آموزش سلامت: مریم رائین
شماره تماس داخلی  329
شرح وظایف:
واحد آموزش سلامت بیمارستان آموزشی، درمانی امام خمینی یکی از واحد های زیر مجموعه مدیریت پرستاری بیمارستان می باشد. ماموریت واحد آموزش سلامت، ارتقاء کیفیت ارائه خدمات آموزش و مشاوره به مددجویان مراجعه کننده به بیمارستان از طریق سیاست گذاری در زمینه آماده سازی زیرساخت ها،  ، هماهنگی بین اعضاء ارائه دهنده خدمات آموزش سلامت در زمینه اجرای آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده، پشتیبانی، کنترل و نظارت بر انجام آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده  در این مرکز می باشد.
اهداف :
    افزایش رضایتمندی
    کاهش اضطراب
    کاهش دوره بستری
    کاهش موارد مراجعات مکرر
    بهبود کیفیت زندگی بیمار
    کاهش بروز عوارض
    کاهش هزینه های درمان
    افزایش توانمندی در برنامه های خود مراقبتی
    افزایش کیفیت خدمات بالینی
سیاست  و چارچوب:
مدیریت هدفمند آموزش ها  برای بیماران و همراهان در راستای ارائه خدمات پرستاری، تامین نیاز های آموزشی بیماران به منظور ارتقا کیفیت خدمات و تسریع در روند بهبودی و خود مراقبتی، مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه جامعهتاریخ به روز رسانی:
1402/06/08
تعداد بازدید:
748
Powered by DorsaPortal