۱۴۰۲ جمعه ۳۱ شهريور
سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر آموزشی: مانیا فراهانی
شماره تماس داخلی  248
شرح وظایف:
سوپروایزر آموزشی ، پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی- درمانی ، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد:
1.    نظارت و کنترل مستمر بررفتارشغلی پرستاری تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن )
2.    شناسایی و تعیین اهداف  آموزشی / تعیین  نیازهای آموزشی / اولویت بندی نیازهای آموزشی
3.    تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان
4.    تعیین  و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
5.    ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیرخدمات پرستاری
6.    کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه  آموزش
7.    شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
8.    تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزش
9.    مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان
10.    هدایت و تشویق  کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات لازم
11.    ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از نتایج اثربخشی آموزشی
12.    بکارگیری نتایج ارزیابی رضایت مندی  کارکنان و مددجویان (از طریق دفتر بهبود کیفیت )در برنامه های آموزشی
13.    مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان
14.    مشارکت در  کمیته آموزش و  پژوهش و گزارش فعالیت های آموزشی به مسئولین
15.    ارائه بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری
16.    تهیه وگزارش  عملکرد مطابق با برنامه آموزشی
17.    طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت
18.    هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه های پرستاری و مامایی
مسئولیت ها:
1.    همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی
2.     پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
3.    پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
4.    هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان
5.    هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم
6.    تلاش در جهت بروزنمودن اطلاعات و آگاهی پرسنل پرستاری (استانداردها ،گایدلاین ها،دستورالعمل ها و مسائل حقوقی)
7.    همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت و آموزش به بیمار  در امر آموزش بویژه کادر پرستاری جدید
8.    همکاری با دانشکده های  پرستاری و مامایی در راستای برنامه آموزشی آن مرکز
اختیارات :
1.     اجرای برنامه های آموزشی  با همکاری و مشارکت سایر گروهها
2.     شناسایی و توانایی پرسنل و بکارگیری آنها جهت فعالیت های آموزشی
3.     برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری ،استانداردهای مراقبتی  وسایل و تجهیزات 
4.     شناسایی کارکنان توانمند جهت بکارگیری در پست های مدیریتی و یا بخش های خاص


 


تاریخ به روز رسانی:
1402/06/08
تعداد بازدید:
807
Powered by DorsaPortal