۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن
بررسی اسناد و نظارت عملکرد واحد های تابعه
نام و نام خانوادگی : شعبان کریم زاده
سمت: کارشناس امور مالی ( بررسی اسناد و نظارت عملکرد واحده ای تابعه) 
مدرک: کارشناسی ارشد حسابداری  
 
 

شرح وظایف :

  1. تهیه صورت ریز اشکالات و واخواهی سندها و ارجاع آن به واحدهای مربوطه جهت رفع کم وکسریهای اسنادو رفع واخواهی ها
  2. پیگیری مستمر در مورد رفع اشکالات و واخواهی ها تا رسیدن به نتیجه نهائی و ارسال اسنادبه بایگانی
  3. صدورسند –حواله و برگه سندهای رفع اشکال و واخواهی شده واحدها و ارجاع آن به واحد دفترداری
  4. رسیدگی به اسنادهزینه امورمالی و تهیه صورت ریز واخواهی و اشکالات و کسریهای اسناد و پیگیری تارفع واخواهی
  5. مطالعه قوانین و مقررات و دستورالعمل ها-آئین نامه ها –بخش نامه ها و...و گرفتن اطلاعات از سایت های وزارت خانه ها و...در ارتباط با وظایف محوله
  6. رسیدگی به اسناد هزینه بیمه روستایی و تهیه صورت ریز اشکالات و واخواهی سندها وارجاع آن به واحدهای مربوطه
  7. انجام سایر امورارجاعی از طرف مدیریت مالی
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/11
تعداد بازدید:
382
Powered by DorsaPortal