جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1399
کد 465

آگهی مناقصه عمومی خريد و توزيع غذای بیمارستانهاي شهيد مدني، قمر بني هاشم و آيت ا... خوئي (ره) شهرستان خوی

آگهی مناقصه عمومی خريد و توزيع غذای بیمارستانهاي شهيد مدني، قمر بني هاشم و آيت ا... خوئي (ره) شهرستان خوی

آگهی مناقصه عمومی خريد و توزيع غذای بیمارستانهاي شهيد مدني، قمر بني هاشم و آيت ا... خوئي (ره) شهرستان خوی
 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی درنظر دارد خريد و توزيع غذای بیمارستانهاي  شهيد مدني، قمر بني هاشم و آيت ا... خوئي (ره)  شهرستان خوی را از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقي واجد شرايط داراي صلاحيت خریداری نمايد..
متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تداركات الكترونيكي دولت( ستاد ايران)  به آ درس زیر مراجعه نمایند.                                                  

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت : www.setadiran.ir
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 1 مرداد 1399
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh